Ochrana osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov upravujú spracúvanie a uchovávanie osobných údajov spoločnosťou Enjoy Travel, s.r.o..

Spracúvanie vašich osobných údajov (ďalej len „dotknutá osoba“) sa riadi nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zaškrtnutím políčka súhlasu so spracovaním osobných údajov Dotknutá osoba udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov, ako aj ňou určeným osobám, za účelom zabezpečovania a poskytnutia služieb a pre plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi a vyššie uvedeným zákonom, a to na dobu potrebnú na zabezpečenie práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi objednávateľom a Enjoy Travel, s.r.o., vrátane sprístupnenia týchto údajov obchodným partnerom Enjoy Travel, s.r.o.

CK Enjoy Travel spracováva osobné údaje objednávateľa a to v rozsahu meno a priezvisko (u neplnoletých osôb aj vek), kontaktné údaje (číslo na mobilný telefón, emailovú adresu) adresu trvalého bydliska, dátum narodenia, štátna príslušnosť, v prípade vízovej povinnosti číslo cestovného dokladu (pasu), ak je to vyžadované. Dotknutá osoba zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť údajov, ktoré poskytol.
Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vytvorenie podmienok pre splnenie záväzkov cestovnej kancelárie Enjoy Travel, s.r.o., najmä zabezpečenie kontaktu na objednávateľa a ostatných účastníkov zájazdu a spracovanie podkladov potrebných pre obstaranie služieb, ktoré sú súčasťou zájazdu. Enjoy Travel, s.r.o. je oprávnená osobné údaje, najmä emailovú adresu použiť aj za marketingovým účelom, pokiaľ Objednávateľ zaškrtne v Zmluve políčko, že si praje dostávať marketingové ponuky a iné informácie od CK Enjoy Travel.
 Súhlas objednávateľa sa vzťahuje na:
– získavanie, zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, vyhľadávanie a prehliadanie osobných údajov,
– využívanie vyššie uvedených osobných údajov na kontaktovanie účastníkov zájazdu v súvislosti s objednaným zájazdom, a to v čase pred začatím zájazdu i po jeho skončení,
– využívanie vyššie uvedených osobných údajov pri spracúvaní podkladov potrebných pre obstaranie služieb, ktoré sú súčasťou zájazdu, a ich poskytovanie všetkým zmluvným partnerom, vrátane zahraničných, ktorí poskytujú tieto služby, za účelom ich riadneho a včasného poskytnutia,
– využívanie vyššie uvedených osobných údajov CK Enjoy Travel na riešenie všetkých ďalších otázok zmluvného vzťahu založeného Zmluvou.

Enjoy Travel, s.r.o. osobné údaje odovzdá tretím osobám vždy len v nevyhnutnom rozsahu. Pri odovzdaní osobných údajov tretím osobám CK Enjoy Travel zaistí ochranu osobných údajov pred zneužitím, ako aj ich diskrétnosť. Pri spracovaní osobných údajov CK Enjoy Travel dbá na to, aby objednávateľ neutrpel ujmu svojich práv, najmä na práve o zachovaní ľudskej dôstojnosti a dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do jeho súkromného a osobného života.
Podrobnosti ochrany osobných údajov, najmä bezpečnostné opatrenia upravuje interná norma Enjoy Travel,s.r.o..