Poistenie

Poistenie proti úpadku CK

Cestovná kancelária Enjoy Travel je povinná po celú dobu svojej činnosti mať v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 281/2001 Z.z. uzavretú poistnú zmluvu, na základe ktorej vzniká zákazníkovi právo na plnenie v prípade, keď CK z dôvodu svojho úpadku:

  • neposkytne zákazníkovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do Slovenskej Republiky, pokiaľ je táto doprava súčasťou zájazdu.
  • nevráti zákazníkovi zaplatenú zálohu alebo cenu zájazdu v prípade, že sa zájazd neuskutočnil.
  • nevráti zákazníkovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, že sa zájazd uskutočnil len čiastočne

Komplexné cestovné poistenie Allianz

  • Európa – základné 1,4 EUR/deň
  • Európa – zimné športy 1,8 EUR/deň
  • Svet – základné 2,1 EUR/deň
  • Svet – zimné športy 2,9 EUR/deň

Poistné sumy a limity plnenia

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí a základné asistenčné služby 110 000 EUR okrem prípadov podľa písm. a) až e) tohto bodu
a) na akútne zubné ošetrenie 170 EUR
b) na prepravu a ubytovanie osoby v prípade
hospitalizácie poisteného celkom 1 000 EUR
z toho na:
– ubytovanie 100 EUR/1 deň
c) na prepravu neplnoletých osôb
doprevádzaných hospitalizovanou osobou 1 000 EUR
d) na náklady spojené s obstaraním alebo opravou dioptrických, ortopedických alebo protetických pomôcok 170 EUR
e) na liečebné náklady vzniknuté v dôsledku teroristického činu 50 000 EUR

Poistenie úrazu
a) v prípade smrti v dôsledku úrazu 3 350 EUR
b) v prípade trvalých následkov v dôsledku úrazu 6 650EUR
c) denné odškodné za hospitalizáciu počas poistenej cesty 10 EUR/1 deň

Poistenie batožiny

a) na jednu poistnú udalosť celkom, okrem poistnej udalosti podľa písm. b) tohto bodu, z toho na: 665 EUR
aa) – osobných veciach / na jednu osobnú vec 665 EUR/335 EUR
ab) – cennostiach / na jednu cennosť 335 EUR/170 EUR
ac) – elektronických alebo optických prístrojoch / na jeden elektronický alebo optický prístroj 335 EUR/170 EUR
ad) – športových náradiach / na jedno športové náradie 335 EUR/170 EUR
b) na jednu poistnú udalosť spôsobenú krádežou vlámaním do motorového vozidla, resp. odcudzením celého motorového vozidla 335 EUR
c) na jednu poistnú udalosť spôsobenú poškodením batožiny pri preprave (za všetky veci poškodenej batožiny) 170 EUR

Poistenie zodpovednosti za škodu

a) na zdraví 66 500 EUR
b) na veci 33 500 EUR

Poistenie stornovacích poplatkov

za zrušenie poistenej cesty na jednu poistnú udalosť celkom/z toho na jedného poisteného 3 000 EUR/1 000 EUR

Poistenie predčasného návratu

na jednu poistnú udalosť celko/ z toho na jedného poisteného 1 000 EUR/335 EUR


Poistenie doplnkových asistenčných služieb

a) na právnu pomoc 1 200 EUR
b) na pomoc pri strate dokladov 335 EUR
c) na technickú asistenciu 170 EUR
d) pri oneskorení dodania batožiny leteckou spoločnosťou o viac ako 24 hodín 70 EUR
e) pri oneskorení dodania batožiny leteckou spoločnosťou o viac ako 48 hodín 140 EUR

Poistenie meškania letu a meškania iného dopravného prostriedku
a) pri oneskorení letu nepoistené
b) pri oneskorení iného dopravného prostriedku 17 EUR

Poistenie nákladov na záchrannú činnosť
a) náklady na záchrannú činnosť horskej služby 16 600 EUR
b) náklady na záchrannú činnosť záchrannej služby nepoistené

OBJEDNAŤ ONLINE POISTENIE

OBJEDNAJTE SI ONLINE

KONTAKTUJTE NÁS

Email :


Správa :


PROMOTIONS

Destinations

North America

$ 50

Lorem ipsum dolor sit

NEW

Oceania

$ 110

Lorem ipsum dolor sit

SALE

Thailandia

$ 80

Lorem ipsum dolor sit

NEW